WMS Space Mission Refurbishing project - Part III!

WILLIAMS SPACE MISSION (EM) 1976 - CABINET REFURBISHING


Space Mission Cabinet

Inuti kabinettet på Space Mission.


Space Mission Cabinet

Här ser vi hela mechanism panel i botten av kabinettet.


Space Mission Cabinet

Övre delen av mechanism panel med relä och units.


Space Mission Cabinet

Nedre delen av mechanism panel med Score motor till vänster I bilden.


Space Mission Cabinet

Myntmekanismen som sitter i dörren syns i nederkant av bilden och framför den svarta lådan för mynt.


Space Mission Cabinet

På bilden ser vi klockspelet och till höger om den knocker.


Space Mission Cabinet

Knocker som ger en härlig knack när kredit erhålls.


Space Mission Cabinet

En sprängskiss för Swinging target motor sitter på insidan av kabinettet.


MECHANISM PANEL


Arbetar med Score Wheel I   Arbetar med Score Wheel II

Mechanism panel lyfter jag upp och placerar uppe på kabinett för att underlätta vid genomgång och rengöring av enheter och relän.


Space Mission Cabinet

Kabinett utan mechanism panel.


SCORE MOTOR


Space Mission Cabinet

När jag arbetar med Score motor lossar jag skruvarna som håller fast den och reser den på högkant för att lättare komma åt alla kontakter. Den nedre räknaren "Total play" visar 40209 spel. Den övre räknaren för "Caschbox" visar 13636 betalda mynt.


broken switch

För att verifiera att alla kontakter i stackarna var rätt justerade "Normaly Open" (N.O) och "Normaly Closed" (N.C) gjorde jag en matris i excel utifrån elscemat för att underlätta, då det var svårt att läsa schemat och sedan titta på kontakterna på "Score motor". Var till stor hjälp även när man ska spåra vidare på elschemat från en kontakt på "Score motor" vid felsökning. Matrisen visar var kam med kontakterna ordnade i bokstavsordning med den lägsta bokstaven längst ner i stacken, även färg koderna är angivna för kablarna till var kontakt.


R-W-3 = tre stycken kablar med färgmärkning Red-White. Det finns en typ av kontakter som består av både en N.C och en N.O kontaktbleck och dessa kallas för "Make and Brake" M&B. För att se matrisen klicka på bilden ovan.


Arbetar med Score Wheel I   Arbetar med Score Wheel II

Bilderna visar "Score motor" för Williams Space Mission. Det samlas mycket smuts på och kring motorn, framförallt stackarna med kontakter är ofta smutsiga och oxiderade, det är mycket viktigt att dessa är helt rena och är rätt justerade för att säkerställa korrekt funktion i spelet.


"Score motor" är spelets hjärta och bygger på kamteknik liknande den som finns i programverket för äldre tvättmaskiner. Den styr nästan alla funktioner i ett elekromekaniskt flipperspel. Den består av ett antal kammar "hjul med notchar" som roterar och i sin tur höjer och sänker kontakterna på stackarna så att dessa öppnar och stänger.


Exempelvis om man träffar en 5.000 poängs target på spelplanen så får "score motor" signal via ett relä att starta. Score motor går 5 varv och aktiverar varje gång en switch som ger signal till ett annat relä att score wheel poänghjulet ska räkna upp poäng - sedan är det en annan switch som ger signal så att relä stängs av - enkelt beskrivet.


Nämnas bör att det finns en indexkam som håller reda på score motor startposition "nolläge".


VARNING - var försiktig vid rengöring och justering så att man inte justerar bort sig utan har koll på hur,switchar, kontakter ska stå enligt elschemat. Det hände några gånger när jag arbetade med score motor att jag fick det klassiska hjärnspöket och började tvivla på vad jag hade gjort vid justering och rengöring.


Många problem med äldre elektromekaniska flipperspel kan härledas till en smutsig eller feljusterad "Score motor".


Arbetar med Score Wheel I   Arbetar med Score Wheel II

Då var alla kontaktpunkter och hela "Score motor" rengjord. För mer information om Score motor se mitt projekt Williams Grand Prix.


DEVICE ON MECHANISM PANEL


Space Mission Cabinet

Hållaren för säkringar. Överst sitter två säkringar (15A) för 6 Volts belysningskretsarna, en för lamporna i back box och en för lamporna på spelplanen (G.I. - General Ilumination). Under dessa sitter en säkringar för 24/110 volts kretsarna till flipper och solenoider.


Arbetar med Score Wheel I   Arbetar med Score Wheel II

Justering för antal krediter per mynt.


Space Mission Cabinet

Transformatorn med 6/24 Volts försörjning. 6 volts för belysning och 24 volts till flippers och solenoider.


CHIME UNIT


Arbetar med Score Wheel I   Arbetar med Score Wheel II

Arbetar med Score Wheel I   Arbetar med Score Wheel II

Chime unit – klockspelet som avger 3 olika toner för olika poäng på spelplanen.Pleasure and Pinball

Page Last updated: 2009-04-22
Have You played A Pinball Today?

Contact me - replace (at) with @